เทศกาลภาพยนต์อาเซียน
แห่งกรุงเทพมหานคร ๒๕๖๒
 
เทศกาลภาพยนต์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ๒๕๖๒
Bangkok ASEAN Film Festival 2019
 
ก้าวสู่ปีที่ ๕ ของการรวมตัวกันระหว่างชาติสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และบรูไน มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ ความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน และความเจริญทางด้านวัฒนธรรมเดียวกันของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้
 
การเปิดตลาดเสรีการค้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) จึงเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี ๒๕๕๘ โดยผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้ง  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ขึ้นเป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อส่งเสริมให้ภาพยนตร์เป็นสื่อกลางที่สร้างความรู้ความเข้าใจนำเสนอคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และ อัตลักษณ์ ระหว่างชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน ประเทศไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรม จึงริเริ่มจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ ๕ เพื่อนำภาพยนตร์จากชาติสมาชิกอาเซียนมาจัดฉายและประกวดเผยแพร่ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศไทยได้มีโอกาสชื่นชม

 
เทศกาลภาพยนต์อาเซียน
แห่งกรุงเทพมหานคร ๒๕๖๒

 

 

พาร์ทเนอร์ของเรา
 
Powered by MakeWebEasy.com